STADGAR

§ 1 ÄNDAMÅL

1.1 Nacka Båtklubb, med säte i Nacka kommun, Ryssviken, 131 36 Nacka, bildades den 14 maj 1931 och är en allmännyttig öppen ideell förening. Klubbens ändamål är att på uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet och båtsporten lokalt, samt att verka för god sjösäkerhet, god miljö och ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2 MEDLEMSKAP

§ 2.1    Medlem är den vars båt eller kajak i klubben och vederbörligen antagits som medlem. Medlem äger rösträtt vid klubbens möten, enligt §§ 8-10. Make/maka till medlem äger automatiskt samma skyldigheter och rättigheter som medlem, dock ej rösträtt. Med make/maka jämställes stadigvarande sammanboende.

§ 2.2      Passivt medlemskap är ett medlemskap för övriga, utöver §2.1 och 2.3, över 18 år som deltar i eller stödjer klubbens verksamhet och inte har båt, kajak eller annan materiel på klubbens område.

§ 2.3      Hedersmedlemskap kan, på förslag av styrelsen eller medlem, beviljas person som under en följd av år förtjänstfullt främjat klubbens intressen. Beslut härom skall fattas på ordinarie klubbmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

2.4      Över klubbens medlemmar skall föras förteckning med angivande av medlemskap, båt /kajak innehav och övriga för verksamheten behövliga uppgifter.

2.5      Båt/kajakägande medlemskap medför arbetsplikt, vilket innebär fullgörande av vakttjänst enligt föreningsmötes beslut, deltagande i gemensamt arbete med sjösättning och upptagning av båtarna samt i övrigt att delta i det gemensamma arbetet till vilket medlemmen kallas av hamnmästare eller annan arbetsledare.

2.6      Medlems båt/kajak ska vara skäligen ansvarsförsäkrad

§ 2.7      Varje medlem skall iaktta klubbens stadgar samt de bestämmelser, i laga ordning fattade beslut och övriga föreskrifter som gäller inom klubbens område.

2.8      Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning. Medlem som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

2.9      Medlemskap berättigar i sig inte till brygg- och/eller uppläggningsplats för medlems båt i klubben.

2.10     Vid delat båtägarskap skall en person med medlemskap vara ansvarig för båten.

§ 3 MEDLEMS INTAGNING OCH UTTRÄDE

3.1      Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt eller i elektronisk form till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål, såvida inte klubbens syfte eller särskilda skäl hindrar detta.

3.2      Medlemsavtal varigenom sökande förbinder sig följa klubbens stadgar, bestämmelser och övriga föreskrifter samt laga ordning fattade beslut skall skriftligen upprättas. Inval av nya medlemmar sker vid sker vid årsmötet

3.3      Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

3.4      Medlem som inte erlagt fastställda avgifter eller straffavgift inom föreskriven tid anses ha utträtt ur klubben. Styrelsen kan efter skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge uppskov.

§ 4 MEDLEMS UTESLUTNING

4.1      Båt som ägs eller disponeras av medlem som häftar i skuld till klubben får ej upptagas eller förtöjas på av klubben disponerat område.

4.2      Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är intagna i denna stadga eller klubbens bestämmelser, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra möte uteslutas. För sådant besluts giltighet erfordras minst 2/3 majoritet.

4.3      Till möte som skall avgöra i punkten 4.2 angiven uteslutning skall medlemmarna alltid kallas genom skriftlig, personlig kallelse, varav det framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas.

4.4      Till medlem som föreslagits till uteslutning skall, förutom i punkt 4.3 angiven kallelse, även lämnas skriftlig motivering för den föreslagna uteslutningen.

4.5      Uteslutning med stöd av punkt 4.2 skall av styrelsen rapporteras till Saltsjö-Mälarens Båtförbund (SMBF).

Medlem som uteslutits med stöd av punkt 4.2 kan överklaga klubbmötets beslut hos SMBF. Överklagande skall vara SMBF:s kansli tillhanda senast 21 dagar efter klubbmötet. (Se SMBF:s styrelse förklaring till § 18, förbundets stadga.

§ 5 KLUBBMÖTEN OCH BESLUTANDE ORGAN

5.1 Klubbens beslutande instanser är klubbmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte såsom höstmöte eller extra klubbmöte. Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan klubbmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna klubbmöten.

§ 6 VERKSAMHETSÅR

6.1 Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

§ 7 AVGIFTER OCH STRAFFAVGIFTER

7.1 Avgifter till klubben fastställs av årsmötet.

7.2 Extra uttaxering kan företas efter beslut av klubbmöte.

7.3 Straffavgifter för ej utförda vaktuppdrag eller annan arbetsplikt utgår med det belopp som beslutats vid årsmöte. Två ej utförda vaktuppdrag inom en treårsperiod kan för medlem innebära uteslutning med stöd av punkt 4.3. 2

§ 8 ÅRSMÖTE

8.1      Årsmöte avhålls årligen före den 28 februari.

8.2      Datum för årsmöte skall fastställas av föregående årsmöte i aktivitetsplan. Kallelse till årsmöte skall utsändas skriftligen eller via e-post till medlemmarna senast 10 dagar före årsmötet. Handlingar publiceras på föreningens webbplats och/eller utsändes via e-post eller post.

8.3      Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras. Dagordningen får innehålla andra frågor av betydelse för medlemmarna och klubben.

Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
Föredragande av styrelse- och revisionsberättelser.
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
Propositioner och motioner
Fastställande av avgifter och kostnadsersättningar.
Fastställande av budget och avgifter.
Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör (VU).
Val av tre ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter.
Val av hamnmästare.
Val av två revisorer och en suppleant.
Val av klubbmästare.
Val av valberedning (två ledamöter och en suppleant).
Val av övriga funktionärer.
Fastställande av aktivitetsprogram för påföljande år.
§ 8.4      Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat på klubbmöte skall senast sex veckor innan mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

§ 9 ORDINARIE MÖTE (HÖSTMÖTE)

9.1 Datum för medlemsmöte skall fastställas av föregående årsmöte i aktivitetsplan. Kallelse till ordinarie möte skall ske senast 10 dagar före mötesdagen. Skall fråga enligt 7.2 behandlas skall kallelse ske enligt 8.2.

§ 10 EXTRA KLUBBMÖTE

10.1 Extra klubbmöte hålls när styrelsen finner detta påkallat.

10.2 Styrelsen är skyldig att kalla till ett extra klubbmöte om revisorerna eller minst en sjättedel av samtliga röstberättigade medlemmar begär avhållande av extra möte för behandling av visst ärende.

10.3 Vid extra klubbmöte får endast förekomma de ärenden som föranlett det extra mötet.

10.4 Kallelse till extra klubbmöte skall utsändas skriftligen eller via e-post till medlemmarna senast 6 dagar före mötet.

10.5 Extra klubbmöte enligt 10.2 skall avhållas senast 21 dagar efter det att begäran kommit styrelsen till del.

§ 11 STYRELSE OCH STYRELSEVAL

11.1 Klubben företräds av en styrelse som på medlemmarnas uppdrag förvaltar klubbens fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till möten enligt dessa stadgar samt verkställer därvid fattade beslut.

11.2 Styrelsen består av sju eller flera ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnmästare/hamnkommitté och klubbmästare utses av årsmötet.

11.3 Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör bildar verkställande utskott (VU). Verk-ställande utskottet handlägger löpande rutinärenden samt förbereder ärenden till styrelse- och klubbmöten.

11.4 Ordinarie styrelseledamot väljs på två år och suppleant på ett år. Vid val av styrelse skall, med hänsyn till kontinuiteten, ordförande, kassör och en ledamot väljas ena året och vice ordförande, sek-reterare och två ledamöter det andra året. Uppstår vakans för ordinarie ledamot förrättas fyllnadsval vid årsmötet om så erfordras.

11.5 Avgående styrelse kan återväljas om ansvarsfrihet beviljats.

§ 12 STYRELSENS UPPGIFTER OCH ANSVAR

12.1 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst sex gånger per år.

12.2 Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och fler än hälften närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservationen skall antecknas i protokollet.

12.3 Ordförande eller vid dennes frånvaro vice ordförande skall opartiskt leda förhandlingarna vid klubb och styrelsemöten samt då så erfordras vara klubbens företrädare.

12.4 Sekreterare skall ombesörja kallelser och sammanställa medlemsansökningar till klubbens sammanträden och vid dessa föra noggranna protokoll, handha klubbens korrespondens och underteckna löpande ärenden.

12.5 Kassören skall uppbära avgifter, förvalta och ansvara för klubbens kassa och giro samt i en av klubben godkänd bank insätta klubbens medel och däröver föra noggranna räkenskaper i kassabok. Vid varje sammanträde skall kassören föredra rapport över klubbens ekonomiska ställning samt till styrelsen rapportera då medlem försummat sina ekonomiska skyldigheter till klubben.

12.6 Som underlag för debitering skall styrelsen föra matrikel över medlemmar och båtar.

12.7 Övriga styrelseledamöter skall fullgöra arbetsuppgifter enligt intern arbetsfördelning inom styrelsen samt delta vid styrelsens och klubbens sammanträden.

12.8 Suppleanter skall kallas till och delta vid styrelsesammanträden. Vid förfall för ordinarie ledamot har suppleant rösträtt.

12.9 Styrelseledamot, som utan vägande skäl är frånvarande under tre på varandra följande sammanträden anses ha utträtt ur styrelsen.

12.10 Klubben tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 13 ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

13.1     Hamnmästaren/hamnkommittén skall leda arbetet vid klubbens anläggningar, vara klubbens materielförvaltare, ta emot anmälningar om uppläggning och sjösättning och fördela brygg- och uppläggningsplatser. Efter samråd med styrelsen skall hamnmästaren fastställa dag för sjösättning och upptagning, tillse att båtar liggande vid klubbens bryggor är försedda med godkända förtöjningar samt vid styrelsens och klubbens sammanträden föredra ärenden som berör klubbens hamn- och uppläggningsområden.

§ 14 BESLUT OCH VAL

§ 14.1 Beslut vid klubbmöte får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. Rösträtt har med-lem som fullgjort sina skyldigheter och får utövas genom fullmakt för en (1) annan medlem.

14.2 Alla beslut och valärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs i dessa stadgar.

14.3 Beslut fattas genom öppen omröstning. Begär någon röstberättigad medlem sluten omröst-ning skall detta genomföras.

14.4 Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal att ordföranden för mötet äger utslagsröst. Vid omröstning som avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 15 REVISORER

15.1 Minst två revisorer samt en suppleant väljs på årsmöte.

15.2 Revisorer väljs på två år. Med beaktande av kontinuiteten väljs en det ena året och en det andra året. Revisorssuppleant väljs på ett år.

15.3 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. Räkenskaperna skall minst en gång årligen revideras av revisorerna, vilka till årsmötet skall avge skriftlig rapport (revi-sionsberättelse) samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

15.4 Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen i övrigt och detta förtigits av revisorerna bär de samma ansvar inför klubbmedlemmarna som styrelsen.

§ 16 VALBEREDNING

16.1 För förberedande av val av ledamöter i styrelse och övriga funktionärer väljs på årsmötet två ledamöter i valberedning och en suppleant. Samtliga väljs på ett år.

16.2 Valberedningens uppgifter är att till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta, motta nomineringar från klubbens medlemmar och själva aktivt söka lämpliga kandidater.

16.3 Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet

§ 17 HAMN OCH UPPLÄGGNINGSPLATSER

17.1 För förhållandena vid klubbens hamn, brygg- och uppläggningsplatser finns särskilt utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs på klubbmöte efter förslag från styrelsen.

§ 18 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

18.1 Klubbens standert och flagga är trekantig och indelad i två lika stora fält, det nedre i blått och det övre i vitt, med versala bokstäverna NBK i blått i det vita fältet.

18.2 Mössmärket består av en oval svart kokard med stående ankare i guld omgivet av bokstäverna NBK.

18.3 Klubbens standert och märke får endas föras/bäras av medlem.

§ 19 UPPGIFTER TILL ANDRA BÅTORGANISATIONER

19.1 Sekreteraren skall snarast efter begäran skriftligen insända begärda uppgifter angående bl a styrelsesammansättning, medlemsantal och båtantal enligt senaste årsredovisningen till Saltsjön-Mälarens Båtförbund och Nacka Förenade Båtklubbar.

§ 20 STADGEÄNDRING

21.1 Förslag till ändringar av stadgarna skall framgå av kallelse och föreläggas ordinarie klubbmöte. För att ett ändringsförslag skall kunna antas erfordras att det godkännes med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie klubbmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad, varvid samtliga ändringar träder i kraft.

§ 21 KLUBBENS UPPLÖSNING

21.1 Skulle fråga uppstå om klubbens upplösning, skall eventuellt beslut därom fattas med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande, i laga ordning kallade, möten. Av kallelsen skall framgå att fråga om upplösning av klubben skall behandlas.

21.2 Vid klubbens sista sammanträde skall beslutas om hur styrelsen skall förfara med klubbens kvarvarande handlingar och tillgångar eller skulder.

Dessa stadgar är vad gäller §§ 1 och 2 godkända av vårmötet 1992-05-14 och stadgeenligt fastställda vid årsmötet 1992-11-28. Övriga delar är godkända av årsmötet 1992-11-28 och stadgeenligt fastställda av vårmötet 1993-05-25. Ändringar har godkänts av årsmötet 2005-12-03 och stadgeenligt fastställts av vårmötet 2006-05-15. Ändringar har godkänts av årsmötet 2007-12-08 och stadgeenligt fastställts av vårmötet 2008-05-12. Ändringar har godkänts av årsmötet 2011-02-19 och stadgeenligt fastställts av höstmötet 2011-10-20. Ändringar har godkänts av höstmötet 2019-10-23 och stadgeenligt fastställts av årsmötet 2020-01-2