Nacka båtklubb och dess medlemmar ska:

Nacka båtklubb (NBK) är en allmännyttig ideell förening som har som mål att med små medel främja båtlivet i Nacka. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och lyckosam verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön.

 • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av verksamheten genom att agera på ett miljöriktigt sätt i båtutnyttjandet, framför allt genom att följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregleroch den avfallsplan som klubben tagit fram.
 • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
 • Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att NBK:s ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
 • Verka för en god avfallssortering i den utsträckning som den är miljömässigt motiverad.
 • NBK:s miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Ansvarsfördelning

 • Som medlem i Nacka båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och avfallsplan.
 • Ombesörja att klubbens miljöpolicy är känd av alla klubbmedlemmar samt eventuella leverantörer och att den görs tillgänglig även för allmänheten och andra berörda.
 • Upplysa medlemmarna om NBK:s miljöregler och avfallsplan samt att göra dessa tillgängliga och praktiskt användbara.
 • Fortlöpande revidera arbetet med miljöförbättrande åtgärder och följa eventuella nya krav som uppkommer enligt lag eller vedertagen praxis.
 • Vid behov upprätta mätbara mål och handlingsplaner för klubbens miljöarbete så att syftet med miljöpolicyn nås, samt att granska klubbens miljöarbete mot dessa miljömål.
 • Årligen utse en miljösamordnare som på uppdrag av styrelsen ansvarar för att driva miljöarbetet enligt ovanstående punkter.

Avgränsning

 • NBK:s miljöpolicy, miljöregler och avfallsplan syftar till att särskilt värna om naturmiljön inom de mark- och vattenområden som klubben disponerar i Svindersviken och på Härsö.
 • Klubbens och medlemmarnas miljöansvar sträcker sig även till att omfatta övriga vattenområden i Stockholms skärgård.

Miljöregler Nacka Båtklubb

 • Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel. Endast av myndigheter godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas.
 • Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalisinspektionens hemsida, http://www.kemi.se/.
 • Överväg båtbottentvätt av skrovet istället för användande av båtbottenfärger. För lokalisering av tvättar i Stockholm, se NBK:s hemsida https://www.nackabk.se/ under ”Medelmssidor/Miljöplan.
 • Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet!
 • Uppsamling måste ske och tömning ska göras i därför avsedd avfallsbehållare (se skiss för avfallshantering).
 • Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
 • Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen. Välj motorolja av hög kvalitet.


Nacka båtklubbs avfallshanteringsplan