Elföreskrifter Nacka Båtklubb

I enlighet med NBK`s bestämmelse ska medlemmarna följa de elföreskrifter som styrelsen utfärdar.

Allmänt

Följande gäller vid alla anslutningar till Nacka Båtklubbs elnät.

Endast jordad el utrustning får anslutas och båtägaren ansvarar för att kablars kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Alla kablar skall vara utan skarvar ha en maximal längd av 25m. Enbart godkända skyddsjordade kablar för utomhusbruk får förekomma. Inga kablar får lämnas kvar på marken eller bryggor när arbete klart eller laddning är färdigt.

Dra ALDRIG ur en kabel för någon annan, såvida installationen är riskabel eller farlig. Följande skall alltid kontrolleras innan utrustningen ansluts till eluttag:

  • Utrusningen är avsedd för 240V 
  • Effekt max 2000 Watt
  • Utrustningen är CE-märkt
  • Utrustningen är jordad och godkänd att användas i jordat uttag
  • Kablar och kontakter är hela och rena


Laddning av bilar/fordon är inte tillåtet.

Korttidsanvändning av el är fri för medlem. För längre eller regelbundet återkommande elanvändning krävs Styrelsens godkännande i förväg och debiteras enligt gällande taxor.

Arbete i NBK´s elnät får endast utföras av behörig elektriker och efter godkännande av styrelsen/hamnkapten.

Båt vid brygga
Vid brygga får el vara kopplad till båten när båtplatsinnehavaren har uppsikt över anslutningarna. Vid frånvaro från båten får den vara ansluten till el enbart för laddning av batterier samt för länspumpning med nivåvakt.

Det är förbjudet att använda el-värmare eller andra stora el-förbrukare.

Vinterliggare på land
Inkoppling av el endast för arbete med elverktyg samt tillfällig laddning av batteri (max 1 vecka). Vid tillfällig laddning ska elkabeln vara uppmärkt med medlemsnummer samt datum för inkoppling.

Det är helt förbjudet att ha någon sorts värme inkopplad i båten.

Vinterliggare vid brygga
Vinterliggare vid brygga har tillstånd till regelbunden elanvändning, för uppvärmning med termostatstyrd frostvakt godkänd för fuktiga utrymmen, strömbildare etc. Krav är att den el som förbrukas går via en godkänd elmätare. Debitering av elförbrukning sker enligt gällande taxa.

Styrelsen
2022-09-13