BESTÄMMELSER

Enligt Nacka Båtklubbs stadgar § 2, 2:7 skall varje medlem iaktta de föreskrifter och bestämmelser som gäller det hamnområde där medlemmen har sin båt förtöjd eller upplagd. Dessutom skall medlemmen åtlyda anvisningar från klubbens funktionärer.

Båtägare, eller den som med båtägarens medgivande använder båten, är skyldig att följa bestämmelse och föreskrifter. Bryter båtägaren mot dessa bestämmelser skall klubbens funktionärer vidta nödvändiga åtgärder så att bestämmelserna upprätthålls.

Upprepade avsteg från bestämmelser, vägran eller avsevärd fördröjning att följa givna anvisningar kan medföra förlust av brygg-/uppläggningsplats eller uteslutning i enlighet med klubbens stadgar.

Nacka Båtklubbs bestämmelser består av:

 • Allmänna Bestämmelser
 • Hamnområdet
 • Hamnordning Brygg- & Kajakplatser
 • Hamnordning Uppläggningsplatser


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Avgifter

I enlighet med klubbens stadgar skall båtägaren betala de avgifter som fastställs av årsmötet.

Vid obetalda avgifter vid förfallodagen, skickas påminnelse. Betalas avgifterna inte inom föreskriven tid kan tilldelad plats återgå till Nacka Båtklubb.

Styrelsen beslutar om betalningsperioder och rutiner, vilka publiceras på Nacka Båtklubbs hemsida.

Försäkring

Båtägare som tilldelats brygg- eller uppläggningsplats är skyldig att hålla båten betryggande försäkrad. Försäkringsbevis skall vid begäran kunna uppvisas. Eventuella person- eller egendomsskador som kan uppstå vid verksamheten regleras av båtägaren genom dennes försäkring.

Om försäkring saknas medges inte plats vid klubbens bryggor eller uppläggningsplats eller att båten sjösätts eller torrsätts.

Båtägare ansvarar för förorsakade skador på klubbens egendom inklusive kajer, bryggor, förtöjningsanordningar etc.

Båtägare skall utan dröjsmål anmäla inträffad skada, skadegörelse, inbrott och stöld inom hamnområdet till styrelsen.

Hantering av medlemsuppgifter

Nacka Båtklubb använder Svenska Båtunionens webbaserade system, BAS, för hantering av medlemsuppgifter, fakturering, bokning av arbets- och vaktpass med mera. Medlemskap i Nacka kräver att medlem ska använda BAS och att medlem själv uppdaterar kontaktuppgifterna vid förändring.

Vakt-/Arbetspass

Medlem som tilldelats brygg- eller kajakplats, ska genomföra vakt- och arbetspass enligt den omfattning som beslutats av årsmötet samt de instruktioner som styrelsen utfärdar för vakttjänsten.

Båtägare, som inte genomför vakt- eller arbetspass, eller följer instruktionerna, åläggs att betala den av årsmötet beslutade extraavgiften och kan i enlighet med Nacka Båtklubbs stadgar uteslutas.

Medlem som under verksamhetsåret fyller 80 år, är befriad från vakt och arbetspass. Medlem som av hälsoskäl inte kan fullgöra vakt- eller arbetspass, kan ansöka hos styrelsen att bli befriad.

HAMNOMRÅDET

Enskilt område

Bryggor och inre hamn med uppläggningsområdet är klubbens enskilda områden. Personer som vistas inom dessa områden och inte är medlemmar eller kan uppge godtagbart skäl för besöket ska avvisas.

Medlem som vistas inom området är skyldig att följa gällande regler och anvisningar av våra funktionärer. Medlem som lånat ut nyckel till någon som inte är medlem har fullt ansvar för vad denna person kan orsaka Nacka Båtklubb eller klubbens medlemmar.

Grindarna till Nacka Båtklubbs område och bryggor,  får inte lämnas olåsta.

Husdjur ska hållas kopplade och får inte vistas i klubbens lokaler.

Nycklar

Nycklar till klubbens hamn och lokaler får endast innehas av medlemmar.

Medlem har rätt att köpa två nycklar. När medlemskapet avslutas avkodas nycklarna. Nyckelämnet kan därefter slängas eller lämnas tillbaka till klubben. Borttappad nyckel ska anmälas till nyckelansvarig.

Trafik & parkering inom hamnområdet

Högsta tillåtna hastighet inom hamnområdet är 5 km/t. Bil får inte framföras eller parkeras på eller invid gång- och cykelvägen.

Medlem får utnyttja parkeringsplats på hamnplanen vid besök i hamnen och under båtutflykter under perioden mellan sista sjösättningen och första torrsättningen. Parkering ska ske enligt anvisning. Långtidsparkering eller uppställning av andra fordon som till exempel trailers, släp eller husvagnar är inte tillåtet.

Laddning av elfordon är inte tillåtet inom hamnområdet.

Trailer & vaggor

Medlemmar med bryggplats, får mot avgift, ställa upp trailers och vaggor under perioden mellan sista sjösättning och första torrsättning på av styrelsen anvisad plats. Detta under förutsättning att dessa är uppmärkta med medlemsnummer och att de av storleksskäl får plats. Hamnkommittén har rätt att flytta dessa om de står i vägen eller utgör säkerhetsrisk.

Miljö

Nacka Båtklubbs verksamhet faller inom ramen för miljöfarlig verksamhet och det är därför av största vikt att medlemmarna och deras gäster följer gällande regler och visar ansvar för miljön.

Som medlem förbinder man sig att följa klubbens miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och avfallsplan.

Avfallshantering

Grovsopor samt förpackningsinsamlingens avfallsfraktioner så som glasflaskor, plast-, kartong- och metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att bortforsla och sortera vid närmaste återvinningscentral eller -station. Hushållssopor samt flaskor och burkar som ingår i pantsystemet, får under hamnens öppetperiod lämnas i avsedda kärl, om sådana är särskilt utplacerade och uppmärkta för detta.

El

Båtplatsinnehavaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med av styrelsen utfärdade elföreskrifter.

Bockgård

I den inhägnade bockgården får medlem med tilldelad uppläggningsplats förvara pallningsmateriel, enligt hamnkommitténs instruktioner

Slip

Slip får inte disponeras utan hamnkommitténs tillstånd och får endast användas under ledning av klubben utsedd slipskötare.

Gemensamma utrymmen och matriel

Klubbhus, verkstad, toaletter, arbetsbåt samt klubbens övriga anläggningar och utrustning, ska efter användande återställas, städas och materiel återlämnas.

Förvaringsskåp

Medlem som har brygg- eller kajakplats får, i mån av tillgång, låna förvaringsskåp.

Jollar

Medlem med bryggplats får förvara jolle på plats som anvisas av hamnkommittén. Jollen skall vara märkt med ägarens medlemsnummer.

HAMNORDNING BRYGG- & KAJAKPLATSER

 1. Medlemskap i Nacka Båtklubb krävs för tilldelning av klubbens bryggplatser
 • Hamnen är tar emot fritidsbåtar upp till en storlek om
  – Längd (LÖA) 12 m
  – Bredd 4 m
  – Vikt 10 ton
  Mindre avvikelser kan accepteras efter godkännande av Hamnkapten

 • Kajaker: längd max 6.50 m, bredd 0,75 m

 1. Bryggplatser fördelas av hamnkommittén i mån av tillgång av lämpliga platser i tur och ordning efter inlämnad ansökan.
 2. Innan båt tilldelas bryggplats ska den godkännas av hamnkommittén (HK) med avseende båttyp, skick, storlek, säkerhet samt gällande miljökrav. Gäller även befintliga medlemmar som byter båt. Tilldelad bryggplats återkallas om båt inte längre uppfyller gällande krav.
 3. Det är inte tillåtet använda båt som är förtöjd vid klubbens bryggor som bostad, annat än för enstaka övernattningar.
 4. Båtägaren ansvarar för att båten ligger rätt och väl förtöjd vid varje tidpunkt, beroende på väder och vind samt har en regelbunden tillsyn.
 5. Tilldelad bryggplats är personlig och avser den båt man angivit i ansökan och får inte vidareuthyras, utlånas eller överlåtas.
 6. Hamnkommittén har rätt att vid behov omdisponera bryggplatserna eller till följd av särskilda omständigheter genomföra nödvändiga flyttning av båtar.
 7. Medlem äger endast rätt att disponera en bryggplats.
 8. Vid försäljning av båt ska ägarbytet omgående anmälas till HK. Medlemskap och bryggplats kan ej överlåtas. Båten ska efter ägarbyte lämna Nacka Båtklubbs hamn inom 14 dagar.
 9. Medlem med bryggplats ska genomföra vakt- och arbetspass, se Allmänna Bestämmelser.
 10. I hamnen skall iakttas varsamhet och farten anpassas så att svall, obehag eller skador inte uppkommer. Hastighetsbegränsning om 5 knop gäller i Svindersviken,
 11. Bryggplatsen får nyttjas under den period som hamnen är öppen. Hamnens öppettider beslutas av styrelsen och anges i kalendariet. Båtägare som önskar nyttja bryggplats utöver dessa tider ska inhämta tillstånd av Hamnkapten.
 12. Senast angivet datum för hamnens stängning ska förtöjningsmateriel, tampar och annan materiel vara borttaget från bryggplatsen. Fasta trappsteg får finnas kvar. I samband hamnens stängning kommer kvarlämnat materiel att avlägsnas från bryggorna.
 13. För byggplats under vintersäsong, gäller de av hamnkommittén utfärdade föreskrifter för vinterliggare.

HAMNORDNING UPPLÄGGNINGSPLATSER

 1. Medlem med bryggplats kan tilldelas uppläggningsplats.
 2. Begränsningar av båtars bredd, djupgående och vikt.

Inom hamnområdet hanteras generellt inte båtar vars,

 • längd över allt (LÖA) överstiger 10 m
 •  bredd överstiger 4.00 m
 • vikt överstiger 6,5 ton
 1. Hamnkommittén fördelar efter turordning uppläggningsplats avpassad efter båtens längd, bredd och vikt.
 2. Medlem äger endast rätt att disponera en uppläggningsplats
 3. Nacka Båtklubb har rätt att neka upptagning eller sjösättning, om samtliga avgifter till klubben inte är betalda, båtägaren saknar giltig försäkring eller om båten bedöms utgöra en säkerhetsrisk.
 4. Uppläggningsplats är personlig och gäller för den båt för vilken ansökan gjorts. Uppläggningsplats får inte överlåtas, uthyras i andra hand eller utlånas.
 5. Torrsättning och sjösättning sker på av styrelsen fastställda datum. Torr- eller sjösättning utöver dessa datum ombesörjs av båtägaren.
 6. Båtägaren, eller dennes ombud, skall vara närvarande vid upptagning och sjösättning och delta i arbetet till dess arbetsledningen förklarar arbetet avslutat. Om båtägaren/ombud uteblir får inte båten sjösättas/torrsättas.
 7. Båtägaren ansvarar för att båtens vagga eller bockar är dimensionerade för säker och smidig uppställning av båten. Uppställning på trailer får ske endast efter godkännande av hamnkommittén.
 8. Upplagd båt skall genom ägarens försorg vara täckt senast tre veckor efter upptagningsdagen. Upplagd båt skall vara tydligt märkt med ägarens medlemsnummer.
  Stegar skall förvaras fastlåsta.
 9. Båtägaren ansvarar för att kontrollera att båten ligger rätt vid varje tidpunkt, beroende på väder och vind och har en regelbunden tillsyn.
 10. Det är förbjudet att övernatta på båt som är uppställd på uppläggningsplatsen,
 11. Båtägaren skall inom en vecka efter sjösättning ta bort allt torrsättningsmateriel.
 12. Båt skall ha lämnat uppläggningsplatsen senast inom tre veckor efter sjösättningen. Båtägare som därefter utan tillstånd låter sin båt stå kvar inom hamnområdet, debiteras enligt årsmötet beslutade avgifter.
 13. Segelbåtsägare med uppläggningsplats får förvara mast inom området. Masten skall vara märkt med medlemsnummer och förvaras i avsedda mastskjul. Spridare skall vara demonterade eller invikta. Masten får inte förvaras på båten.

Bestämmelserna  antagna av årsmötet 220216, revidera vid årsmötet 240221