Avfallshanteringsplan för Nacka Båtklubb

Avfallshantering upprättad för:
Nacka Båtklubb, Ryssviksvägen 1, 131 35 Nacka.
Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 ska för alla fritidsbåtshamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid informationsspridning till medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen.

Ansvar
Ansvaret för att genomföra avfallshanteringsplanen enligt 4§ SJÖFS 2001:13 har av styrelsen utsett miljöombud. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem eller besökare att se till att avfallet lämnas på därför avsedd plats.

Båtklubbens storlek
Under 2007 hade Nacka Båtklubb ca 140 medlemmar med båt. Klubben har inga gästplatser.

Avfallshantering
Varje medlem ansvarar för sitt eget avfall. Det avfall klubbens ansvarar för att ta om hand anges i tabellen nedan. Övrigt avfall som t.ex. bilbatterier är medlemmen själv ansvarig för att lämna till närmaste miljöstation (exempelvis OK Skvaltan i Nacka). Förpackningsinsamlingens avfallsfraktioner så som glasflaskor, plast-, kartong- och metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att transportera och sortera vid närmaste återvinningsstation (exempelvis i Finntorp ca 50 meter till höger direkt ovanför Ryssviksbacken).

Avfall som klubben omhändertar.
Spillolja, färgrester, lösningsmedel, oljefilter, aerosoler, glykol, absorbenter, småbatterier, elskrot.

Under sommarsäsongen även hushållssopor

Informationsspridning

Avfallshanteringsplanen ska finnas anslagen i klubbstugan samt publiceras på båtklubbens hemsida. Ett utdrag ur avfallsplanen som innehåller en förteckning över de avfallsfraktioner som hanteras av båtklubben, hur avfallet ska sorteras samt vem man kan kontakta vid behov av mer information ska finnas uppsatta på klubbens anslagstavla. I samband med introduktionen av nya medlemmar och vid vårstädningen sker en muntlig information till alla medlemmar om hur avfallshanteringen sker i klubben samt eventuella nyheter och tips.

Åtgärder
För att underlätta avfallshanteringen för båtklubbens medlemmar och andra berörda har en kartskiss placerats på anslagstavlan liksom tydligare skyltning på de olika avfallsfraktionerna.

Revision
Revidering av avfallsplanen sker var tredje år med start 2003 eller så snart kraven eller behoven för omhändertagande av fritidsbåtarnas avfall väsentligen förändras.