§ 1 DOKUMENTETS GILTIGHET

Enligt Nacka Båtklubbs stadgar § 2, § 2:7 skall varje medlem iaktta de övriga föreskrifter och bestämmelser som gäller och beslutas av styrelse och/eller årsmötet.

§ 2 MEDLEMSKAP

§ 2.1 Båtägande medlem
Är av årsstämman invald och med båt registerad i klubben. Båtägande medlemskap medför arbetsplikt.

§ 2.2 Medlem/Passiv medlem
Är ett medlemskap för övriga. Dvs båtägande medlem som avyttrat båten och därmed ej disponerar brygg- och/eller uppläggningsplats. Medlem/Passiv medlem berättigar ej till rösträtt. Medlem/passiv medlem har dock förtur till ev. brygg- och/eller uppläggningsplats. Medlem/passiv medlemskap omfattas ej av arbetsplikt.

§2.2.1 Klubbens utrymmen
Passivt medlemskap medför inte rätt att utnyttja klubbens utrymmen, såsom bockgård, förvaringsskåp m.m. för lagring av material av något slag.

Hamnkommittén förfogar över sådant material om efter påpekande/avisering till medlemmen/ägaren ingen åtgärd skett efter fyra veckors tid.

§2.2.2 Undantag
Undantag från §2.2.1 Administrativa föreskrifter kan ges under begränsad period då medlem avser att byta båt. Detta sker i samråd och beslutas av hamnkommittén.

§ 2.3 Provmedlem
Medlemskap ansöker man, och det är styrelsen som efter hamnkommitténs rekommendation antar en ny medlem på prov, varefter årsmötet slutligen väljer in den nye medlemmen efter provperioden.  Provperiodens längd varierar beroende på tidpunkten där provmedlemskapet startar och sträcker sig fram till nästkommande årsmöte.

§2.4 Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

§2.4.1 Uppsägning av bryggplats
Medlems uppsägning av tilldelad bryggplats ska meddelas hamnkommittén skriftligen. Om sådan uppsägning inte inlämnats senast den 31 mars är medlemmen skyldig att betala bryggavgift för den kommande sommarsäsongen. NBK återbetalar inte del av bryggplatsavgift.

§2.4.2 Uppsägning av uppläggningsplats
Uppsägning av tidigare förhyrd uppläggningsplats ska senast den 31 augusti skriftligen meddelas hamnkommittén. Om sådan uppsägning inte inlämnats är medlemmen skyldig att betala uppläggningshyra för den kommande vintersäsongen. Nacka BK återbetalar inte del av avgift för uppläggningsplats.

§ 2.4.3 Nycklar till klubbens låsta utrymmen
Då medlem lämnar sitt medlemskap i klubben skall nyckeln/nycklarna återlämnas senast 30 dagar efter utträde och deposition återbetalas. Sker detta inte anses depositionen förbrukad och nyckeln makuleras.

§2.4.4 Medlemsuppgifter

Medlem ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns i BAS är korrekta. Eventuella ändringar ska medlemmen själv ändra i BAS.

§3 AVGIFTER

NBK debiterar medlemmarna följande avgifter:

Inträdesavgift
Medlemsavgift
Båtavgift för bryggplats respektive uppläggningsplatsTilläggsavgifterför bl.a. trailer samt skrymmande uppläggningsmaterial samt eventuellt förbrukningskostnader
Pliktavgifter
Avgifter beslutas av årsmötet och faktureras normal en gång per helår. Nacka BK använder normal 30 dagar betalningstid vid fakturering samt utbetalning dock kan avvikelser förekomma.

NBK återbetalar inte del av avgifter vid utträde från klubben eller vid förändring av båtinnehav. I fallet provmedlem se §2.3 Administrativa föreskifter.

Medlem som inte erlägger fastställda avgifter inom föreskriven tid anses ha utträtt ur klubben.

§ 3.1 Avgifter 
Avgifter beslutas av årsmötet och finns angivna på hemsidan

§ 3.2 Vinterliggare i sjön
Kräver godkännande av Hamnkommittén
för uppvärmning, ev. användning av så kallade strömbildare och övrig el-utrustning ha fast el-installation enligt BESTÄMMELSER FÖR HAMN, BRYGG- OCH UPPLÄGGNINGSPLATSER § 2.3.1 där samtliga kostnader härför betalas av båtägaren liksom förbrukningsavgifter för el/per år.

Bryggplatts anvisas av Hamnkommitén