Vaktinstruktion torrsättning med kran

Säkerhetsinstruktioner i samband med torrsättning med kran
Kranlyft av båt innebär att en förhöjd olycksrisk för såväl medlemmar som förbipasserande. Då det yttre området är kommunal mark och öppen för allmänheten måste
NBK tillse att allmänheten får information om att fortsättningsarbeten med kran pågår och att man ska passera området med försiktighet.
Vid torrsättning såväl som sjösättning ska NBK utse vakter
Tre vakter  – samtliga ska bära vaktväst
Vakt 1    Placering på hamnplan

  • Ansvarar för att samtliga vaktstationer är bemannade och organiserar vaktavlösning när så behövs
  • Ser till att inga personer befinner sig under hängande båt vid något tillfälle.
  • Håller hamnplan ren från de som inte har några direkta arbetsuppgifter
  • Blåser i visselpipan när båt lyfts – Ropar ”båt i luften”

Vakt 2   Placering invid bommen

  • Ska informera förbipasserande om att torrsättning pågår
  • Uppmana eventuella förbipasserande att vänta, om båt är i luften
  • Lämnar inte sitt vaktpass utan att avlösning finns på plats

Vakt 3   Placering vid vägen till Svindersviks gård

  • Ska informera förbipasserade om att torrsättning pågår
  • Uppmana eventuella förbipasserade att vänta om båt är i luften
  • Lämnar inte sitt vaktpass utan att avlösning finns på plats

För medlemmar och deras medföljande, som inte har arbetsuppgifter i de område där kranlyft pågår – ska befinna sig på
betryggande avstånd. Instruktioner från utsedda vakter ska följas.