§ 1 BESTÄMMELSERNAS GILTIGHET

Enligt Nacka Båtklubbs stadgar § 2, 2:7 skall varje medlem iaktta de föreskrifter och bestämmelser som gäller det hamnområde där medlemmen har sin båt förtöjd eller upplagd. Dessutom skall medlemmen åtlyda hamnmästarens anvisningar. Med hamnmästare avses i dessa föreskrifter och bestämmelser även hamnkommitté, om sådan inrättats.

§ 2 BRYGG- OCH UPPLÄGGNINGSPLATSER

§2.1 Miljö

NBK:s verksamhet faller inom ramen för miljöfarlig verksamhet och det är därför av största vikt att medlemmarna och deras gäster följer gällande regler och visar ansvar för miljön. Vid rustning, renovering och konservering av båtar/motorer används de medel/färger som är godkända och mest skonsamma för miljön. Uppsamling av bearbetad färg och sliprester sker genom underliggande presenning eller sugutrustning. Avfallet deponeras enligt anvisningar i NBK:s avfallshanteringsplan.

Innan torrsättning rekommenderas medlemmarna att uppsöka båtbottentvättstation.

§2.2 Enskilt område

Bryggor och inre hamn med uppläggningsområdet är klubbens enskilda områden. Personer, som vistas inom dessa områden och inte är medlemmar eller kan uppge godtagbart skäl för besöket, ska avvisas vänligt men bestämt.

Medlem som vistas inom området är skyldig att följa gällande regler och anvisningar av våra funktionärer. Medlem som lånat ut nyckel till någon som inte är medlem har fulla ansvaret för vad denna person kan orsaka NBK.

Grindarna till NBK:s områden får inte lämnas olåsta.

Husdjur ska hållas kopplade och under uppsikt.

§ 2.3 El och vatten

Elkraft och ledningsvatten inom området får utnyttjas av medlemmarna utan särskild avgift. För uppvärmning av båt får el endast användas som fast installation enligt BESTÄMMELSER FÖR HAMN, BRYGG- OCH UPPLÄGGNINGSPLATSER § 2.3.1 nedan.

Endast skyddsjordade kablar för utomhusbruk får användas. Elsladd får inte vara ansluten till båten då ägare inte är närvarande. Undantag bara för laddning av batterier samt för länspumpning med nivåvakt.

Medlem som förbrukar mer ström än normalförbrukaren ska själv rapportera överförbrukningen till hamnkommittén och betala för den. Med normalförbrukning inbegrips belysning och eldrivna handverktyg vid rustning och renoveringsarbeten, laddning av startbatteri samt drift av nödpump.

§ 2.3.1 Fast elinstallation

Fast elinstallation kan tillåtas i begränsad omfattning under följande förutsättningar:

Elkablar skall vara av godkänd kvalitet – minst RDO
Dragning skall ske över jordfelsbrytare med 30 mA utlösningsström samt över elmätare
Endast varmluftfläkt av den typ som har kapslade uppvärmningselement, d v s utan öppna glödtrådar får anslutas.
Brandtermostat med 70 graders utlösningstemperatur och manuell återställning rekommenderas.
Samtliga kostnader förenade med den fasta elinstallationen betalas separat av båtägaren liksom förbrukningsavgifter.
Alla installationer skall godkännas av hamnmästaren eller av honom utsedd sakkunnig.

§ 2.4 Arbetsbåt

Den för hamn, sjö- och upptagningsarbeten avsedda arbetsbåten får användas av medlemmarna. Efter användning ska båten lämnas väl förtöjd och länsad på anvisad plats.

Skador och brister som uppkommit under nyttjande av båten ska åtgärdas av den som nyttjat båten och anmälas till hamnkommittén.

§ 2.5 Slip och motorkran

Slip får inte disponeras utan hamnkommitténs tillstånd och får endast användas under ledning av slipförare, som auktoriserats av hamnkommittén.

Slipförare är ansvarig för sjö- och torrsättning och övriga medverkande ska följa slipförarens anvisningar.

Slip- och upptagningsavgifter erläggs inte av medlemmar.

Andra än medlemmar skall erlägga fastställt belopp för att få disponera klubbens upptagningsanordningar.

§ 2.5.1 Motorlyft

Den särskilda kranförsedda kajen får användas av medlemmarna för ur och inmontering av motorer samt annan i och urlastning under så lång tid som normalt behövs. För längre tids utnyttjande än 12 timmar krävs medgivande av hamnkommittén. Högsta tillåtna belastning på kranen är 500 kg.

§ 2.6 Förvaringsskåp

Medlem som har brygg- och/eller uppläggningsplats får, i mån av tillgång, låna förvaringsskåp. Lediga förvaringsskåp tilldelas enligt turordningslista.

§ 2.7 Klubbhus mm

Klubbhus, verkstad, toaletter och klubbens övriga anläggningar ska efter användande återställas och städas till tillfredställande skick. Husdjur ska hållas kopplade och under tillsyn och får inte vistas inomhus i Nacka båtklubbs lokaler eller serveringsutrymmen.

§ 2.8 Parkering

Medlem får utnyttja parkeringsplats på hamnplanen vid besök i hamnen och under båtutflykter under perioden mellan sista sjösättningen och första torrsättningen. Parkering ska ske enligt anvisning. Hänsyn ska också tas till pågående och planerad verksamhet inom NBK.

§ 2.9 Avfall

I miljöstationen ska allt avfall Från miljöskadliga produkter, såsom olja, glykol, målarfärg och liknande, deponeras enligt anvisningar.

Eldetaljer och annat icke godkänt avfall lämnar medlemmen själv på allmänna miljöstationer.

Hushållsavfall ska deponeras i soptunnor avsedda för detta ändamål och övrigt godkänt avfall från hamnområdet i därför avsedd container. Vid vår och torrsättning hyr Nacka båtklubb ibland större sopcontainer för deponering av diverse material.

§ 2.10 Brandfara

Självantändligt material likt linoljetrasor ska förvaras vattendränkt eller omedelbart brännas på säker plats. ”Heta arbeten” likt svetsning, lödning och annan metallbearbetning får endast ske efter godkännande från hamnkommittén och då efter beaktande av de allmänna råd som sammanställts av Brandskyddsföreningen.

§ 2.11 Hastighetsbegränsning

Inom hamnen och Svindersviken är högsta tillåtna hastighet 5 knop.

Bilar inom klubbområdet ska framföras med hänsyn till gångtrafik och pågående arbeten inom området och högsta tillåtna hastighet inom området är 5 km/tim.

§ 2.12 Ansvar

Allt arbete inom klubbens anläggningar sker på egen risk. Förtöjning och vinteruppläggning sker på båtägarens ansvar. Medlem är också ansvarig för varje skada som av medlemmens avsikt, oaktsamhet eller bristfälliga utrustning förorsakas annan person eller annans egendom inom klubbens anläggningar. Båt med brygg- och/eller uppläggningsplats i hamnen ska vid varje tillfälle vara betryggande försäkrad vilket ska inbegripa ansvarsförsäkring.

§ 2.13 Båtbesiktning

Innan en båt tilldelas plats inom hamnen ska den ha godkänts av hamnkommittén/Nacka båtklubbs besiktningsman med avseende på typ, skick, storlek, säkerhet med mera. Medlem som byter båt ska se till att den nya båten godkänts vid sådan besiktning innan den tas in i hamnen.

§ 2.14 Nautisk kompetens alternativt förarintyg

Medlem skall ha tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt men helst inneha förarintyg.

§ 2.15 Nycklar till klubbens låsta utrymmen

Till inhägnat och låst brygg- och/eller uppläggningsområde äger båtägande medlem rätt att utkvittera, mot deposition, två numrerade nycklar, icke båtägande medlem en nyckel.

Nycklar utkvitteras samt återlämnas hos hamnkommittén, kassören eller annan av hamnkommittén utsedd klubbmedlem.

§ 3 BRYGGPLATS

§ 3.1 Disposition av plats

Bryggplatser fördelas av hamnkommittén i mån av tillgång av lämpliga platser i tur och ordning efter inlämnad inträdesansökan. Tilldelad bryggplats är personlig och får inte lånas eller hyras ut utan styrelsens medgivande.

Bryggorna får inte belamras med löst gods eller förtöjningstampar, de sistnämnda skall då de inte används för förtöjning vara placerade vid bryggkanten.

Hamnkommittén har rätt att vid behov omdisponera bryggplatserna eller till följd av särskilda omständigheter genomföra nödvändiga flyttningar av båtar.

Medlem äger inte rätt att disponera mer än en brygg-/uppläggningsplats.

Båtvagnar samt skrymmande uppläggningsmateriel får inte parkeras inom området utan särskilt tillstånd från hamnkommittén. Båtvagnar och skrymmande uppläggningsmateriel medför beslutade avgifter.

§ 3.2 Fendrar och förtöjning

§ 3.2.1 Medlem eller annan som disponerar bryggplats är skyldig att upphänga minst två godkända fendrar på båt upp till sex meter vid varje sida av båten vid förtöjning vid klubbens bryggor. Större båtar skall ha minst tre fendrar alternativt två fendrar av modellen större.

§ 3.2.2 Förtöjningslinor och fendrar skall vara av god kvalitet och i förhållande till båtens storlek vara av tillräcklig dimension. Fendrar och linor skall vara bortmonterade från bryggorna i samband med upptagningen.

§ 3.2.3 Anser hamnkommittén att något i BESTÄMMELSER FÖR HAMN, BRYGG- OCH UPPLÄGGNINGSPLATSER § 3.1.1 eller § 3.2.2 inte är uppfyllt skall bryggplatsinnehavaren underrättas om detta. Medlem eller annan är skyldig att åtlyda hamnkommitténs anvisningar.

Åtlyds inte hamnkommitténs anvisningar är denne skyldig att till styrelsen anmäla förhållandet.

§ 3.3 Jollar

Jolle får förvaras på plats som anvisas av hamnkommittén. Jollen skall vara fastlåst, i första hand för att förhindra obehörig användning som hjälpmedel vid ev. stölder från klubbens låsta bryggor. Jollen skall dessutom vara märkt med ägarens namn/bryggplatsnummer. Jolle som saknar ägaruppgift får disponeras av hamnkommittén som beslutar om åtgärder.

§ 4 UPPLÄGGNINGSPLATS

§ 4.1 Disposition av plats

Antalet platser för vinteruppläggning är färre än antalet bryggplatser. Alla medlemmar som har bryggplats kan därför inte garanteras uppläggningsplats. Medlem utan tidigare tilldelade uppläggningsplats skall årligen senast den 30 augusti notera önskemål uppläggningsplats på listor i sjöstugan eller skriftligen underrätta detta till hamnkommittén.

Publicering av områdeskarta för uppläggningsplatser sker under ca: 3-4 veckor innan torrsättning.

Hamnkommittén har rätt att låta flytta upplagd båt om särskilda omständigheter kräver det.

§ 4.2 Uppläggningsmateriel

Medlem som har uppläggningsplats ska anskaffa och använda för båten anpassade bockar/vaggor och övrig uppläggningsmateriel enligt anvisningar i bilaga 1.

§ 4.3 Tid för täckning mm

Upplagd båt skall genom ägarens försorg vara täckt senast tre veckor efter upptagningsdagen. Upplagd båt skall även vara tydligt märkt med ägarens namn/bryggplatsnummer.

§ 4.4 Förvaring av uppläggningsmateriel

Medlem ska omedelbart efter sjösättning ordna uppläggningsmaterielen och städa uppläggningsplatsen enligt BESTÄMMELSER FÖR HAMN, BRYGG- OCH UPPLÄGGNINGSPLATSER bilaga 1.

§ 4.5  Motorvård

Vid konservering och torrkörning av motor ska strikt varsamhet iakttas med avseende på miljön för att undvika skador och föroreningar.

Torrkörning av motor ska ske före sjösättning så att glykol och annat konserveringsmedel inte förorenar sjövattnet utan samlas upp i lämpliga behållare och deponeras i miljöstationen enligt anvisningar.

Ägare till båt med oljeläckage, i sjön eller på land, ska omedelbart åtgärda läckaget. Till dess läckaget är avhjälpt åligger det båtägaren att förhindra att olja sprids utanför båten

§ 4.6 Segelbåtar

Master skall förvaras vid mastskjulet och tillåts ej förvaras på segelbåt.

§ 5 ANMÄLAN ANGÅENDE BRYGG- OCH UPPLÄGGNINGSPLATS

§ 5.1 Medlem som tilldelats brygg- och/eller uppläggningsplats är skyldig att till hamnkommittén anmäla båt byte som kan påverka hamnmästarens planering av brygg- och/eller uppläggningsplats för medlemmen. Hamnkommittén beslutar efter denna anmälan huruvida medlemmen efter båtbytet kan få disponera brygg- och/eller uppläggningsplats inom klubbens område.

§ 5.2 Medlem som säljer sin båt är skyldig att anmäla detta skriftligen till hamnkommittén snarast. Medlemmens rätt att disponera tilldelad brygg- och/eller uppläggningsplats återgår då till NBK omgående.

§ 5.3 Medlem äger inte rätt att överlåta eller uthyra tilldelad plats inom klubbens område.

§ 6 SJÖ OCH TORRSÄTTNING

§ 6.1 Tider

Sjö-och torrsättning fastställs av styrelsen på rekommendation av hamnkommittén, i regel under maj respektive oktober månad.

Båt får inte utan medgivande från hamnmästaren ligga kvar på uppläggningsplats efter sjösättning eller vid klubbens bryggor efter upptagningen. Båt får inte heller utan medgivande från hamnmästaren ligga vid klubbens bryggor före sjösättningen.

§ 6.2  Arbetslag

Medlem, som önskar få sin båt sjö- eller torrsatt ska delta i upprop vid arbetspassets början, stå till arbetsbasens förfogande för arbetsuppgifter under hela arbetspasset.

Medlem skall innan sjö- eller torrsättning uppvisa giltigt försäkringsbevis. Om detta ej kan uppvisas kommer sjö- eller torrsättning inte att tillåtas.

Sjö-och torrsättning sker i lag under ledning av en arbetsbas, som utses av hamnkommittén. Det är medlems skyldighet att kvarstanna under hela arbetspasset fram till arbetsbasen förklarar sjö- eller torrsättning avslutad.

§ 6.3 Vinteruppläggning

Uppläggningsområdet disponeras enligt av hamnkommittén fastställd plan. Båtägare som innan torrsättning inte betalat samtliga förfallna avgifter till NBK, får ej båten torrsatt.

Bockar, vaggor och övrig uppläggnings-/täckningsmateriel som tre veckor efter uppläggningsdagen ligger kvar på sommarförvaringsplatserna för dylik materiel anses som ägarlöst såvida det inte är tydligt märkt med medlemmens namn/bryggplatsnummer. Materiel enligt ovan som saknar ägaruppgift får fritt disponeras av hamnkommittén som beslutar om åtgärder med materialet.

§ 6.4 Sjösättning

Omedelbart efter sjösättningen skall bockar, vaggor och övrig materiel ställas upp/läggas på av hamnkommittén angivna platser. Ägarens namn skall vara angivet på hållbar skylt.

Samtliga vinterupplagda båtar ska sjösättas eller borttransporteras från hamnområdet senast den 31 maj. Båt som då finns kvar på uppläggningsområdet får efter beslut av styrelsen genom hamnkommitténs försorg men på ägarens bekostnad och ansvar sjösättas eller borttransporteras. Förutom direkta kostnader utgår extra avgift för uppläggningsplats.

§ 7 ARBETSBETING

Båtägande medlem ska årligen åt klubben fullgöra minst ett arbetsbeting. Medlem ska själv se till att betinget blir fullgjort och anmält till klubbens registrator. Medlem som inte gjort detta ska betala fastställd pliktavgift för icke fullgjort arbetsbeting.

Upprepad försummelse av arbetsbeting kan för medlemmen innebära uteslutning.

§8 VAKTHÅLLNING

8:1 Vakthållning beslutas av föreningsmöte varefter upprättad vaktlista gäller. För vakttjänstgöringen gäller särskild instruktion. Ett exemplar av vaktinstruktionen är placerat i vaktkuren. Befrielse från vakttjänst kan i undantagsfall ges av styrelsen efter skriftlig motivering av medlemmen.

Medlem som inte fullgjort sin vakttjänst skall betala fastställd pliktavgift.

§ 8.2 Båtägande medlem är skyldig att informera sig om beslutad vakthållning samt på tillgänglig vaktlista teckna sig för minst två vaktpass eller ett familjevaktpass per säsong. Vaktchefen fastställer slutlig vaktlista genom eventuell komplettering vid behov, vilket kan innebära utökat antal vaktpass för vissa medlemmar. Efter av vaktchefen fastställt datum åligger det medlemmen själv att kontrollera när denne skall fullgöra vakttjänst.

§ 8.3 På vaktlista upptagen medlem är skyldig att då medlemmen själv inte kan fullgöra sin vakttjänst genom byte med annan medlem eller på annat sätt ansvara för att vakttjänsten blir fullgjord. Två ej utförda vakttjänster inom en treårsperiod kan för medlemmen innebära uteslutning.

§ 9 PÅFÖLJDER

Medlem, som inte följer NBK föreskrifter och bestämmelser samt funktionärers anvisningar, kan efter beslut av styrelsen med omedelbar verkan sägas upp från sin tilldelade brygg-och/eller uppläggningsplats och/eller bli föremål för stadgeenlig uteslutning.

BILAGA 1: VINTERUPPLÄGGNING

Båtägaren ska se till att rätt dimensionerade bockar och vaggor före användning har godkänts vid besiktning genom hamnkommitténs försorg och eventuellt ha en bestämd höjd med hänsyn till slip eller transportvagn. Har detta inte skett kommer torrsättning inte tillåtas.

Endast för ändamålet tillverkade markstöttor av Seaquip/Tyresö modell får användas men ska då parvis kopplas.

Båttäckningen skall vara av sådant utförande att den täcker den egna båten men inte förorsakar olägenhet för intilliggande båtar/båtägare. Vid tveksamhet skall täckning godkännas av hamnmästaren.

Omedelbart efter sjösättning ska bockar, vaggor och övrig uppläggningsmateriel, märkt medbryggnummer och/eller båtägarens namn, placeras på förvaringsplats enligt hamnkommitténs anvisningar. Därefter ska uppläggningsplatsen omedelbart städas. Eventuell jolle ska under uppläggningsperioden förvaras vid anvisad plats. Täckningsmateriel som hamnkommittén anser alltför skrymmande ska kunna demonteras till lämplig storlek.

BILAGA 2: LÄNGD ÖVER ALLT (LÖA)

Båtägare är skyldig att till hamnkommittén rapportera båtens totala längd-över-allt (LÖA).

LÖA plus båtens totala max-bredd är bland annat underlaget för val av brygg- och uppläggningsplats.

Längd över allt, förkortat LÖA syftar på en båts eller ett fartygs totala längd; största längd är avståndet mellan förstävens och akterstävens yttersta punkter. Längden över allt mätes utmed farkostens centrumlinje till den maximala längden utvändigt farkostens skrov, bestående av dess stävar eller akterspegelns yttre fasta punkter, inklusive roder, bogspröt, dävert eller pulpit samt andra fasta konstruktioner såsom trimplan, motorer m.m.