Mätning av båtbottenfärger

Som vi informerade vid upptagningen och på årsmötet, har  Nacka Båtklubb samt två andra klubbar i Nacka kommun, fått möjligheten att delta i ett pilotprojekt i samarbete med Svensk Båtunion och Nacka kommun. Syftet är att ge en bild av vilka miljögifter som finns i bottenfärgerna på båtarna

I projektet kommer vi mäta samtliga torrsatta båtar som finns på NBK´s område och som är bottenmålade.

Bakgrund
Bottenfärger för fritidsbåtar innehållande TBT har varit totalförbjudna sedan 1989. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik,  det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT,  målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas.

Båtar som inte uppfyller ovanstående krav kan bli belagda med nyttjandeförbud enligt AFS-förordningen.  Ansvaret rent juridiskt faller på båtägaren. Men även på Nacka båtklubb,  som verksamhetsutövare av uppläggningsplats och båthamnar, har ansvar för att tillse att gällande miljölagar och regler efterföljs. Dessutom vill vi medverka till ett renare hav.

Vad säger lagen
Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande ska,

• planera och kontrollera verksamheten (dit hamnverksamhet räknas) för att motverka eller förebygga sådana verkningar
• hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön genom egna undersökningar eller på något annat sätt
• lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.

Dessa skyldigheter framgår av 26 kap. 19 § miljöbalken. Det är kommunen som är ansvarig tillsynsmyndighet och som alltså avgör om en viss
hamn ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande.

Stockholms stads har nu utfärdat målsättning  att samtliga båtar med hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade till utgången av år 2020- Annars får dom inte sjösättas. Att samtliga klubbar med felaktiga båtbottenfärger bör ha en utarbetad utfasningsplan för biocidhaltiga båtbottenfärger (exempelvis TBT- och kopparfärg) och att sanering av TBT-båtar ska ske snarast. Vi ser att liknade krav kan komma  för oss med båtar i Östersjön.

Viktigt att notera att detta gäller även den som inte har sin båt på klubben,  t. ex hemma på tomten, ligger vid bryggan på landet,  även  kan räknas som verksamhetsutövare.

Så går det till
XRF-mätning utförs genom att man med hjälp av ett instrument som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet snabbt kan analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly. Instrumenten är väldigt dyra och kräver utbildning och tillstånd från Strålskyddsmyndigheten för att användas. För att kunna genomföra mätning,  måste båten vara torrsatt och torr.

I och med vårt deltagande i pilotprojektet,  har tre personer hos NBK blivit utbildade på mätinstrumentet (Torbjörn Sahlman, Henrik Sundholm och Peter Holm). Detta ger oss möjligheten att utföra XRF-mätningar i egen regi och utan kostnad för Dig som medlem.  Normalt räknar man med att en XRF-mätning kan kosta 700-1 000 kr per båt. I framtiden kan det komma bli ett krav att kunna visa upp intyg på att Din båt inte har spår av TBT,

Mätresultat kommer sedan att delges respektive båtägare, men till kommunen kommer endast en sammanställning av  mätresultaten att redovisas, utan koppling till person eller båt. Om vi vid mätning upptäcker båtar med höga värden,  kommer Nacka båtklubb tillsammans med Nacka kommuns Miljöenhet, utarbeta en handlingsplan för sanering.

Tidsplan
Vi har en målsättning att vi ska hinna med att mäta  alla båtar under året men då vi delar mätinstrument med två andra klubbar kommer det att bli tajt. En mätning tar ca 20-30 minuter/båt. Vi har nu instrument hos oss, för en första omgång och hoppas då mäta 20-30 båtar. Under helgen 7-8 mars genomfördes testmätningar. De båtar vi inte hinner med före sjösättningen, kommer vi att mäta efter torrsättningen  höst.

För framtiden kan nya krav från Nacka kommun komma medföra,  att NBK som verksamhetsansvarig, måste ställa krav på att båtar som ligger i vår hamn,  kan visa intyg på att båten INTE med TBT (eller annat miljöfarlig färg).

Vi kommer inte f.n kunna göra XRF-mätningar på de båtar som inte är torrsatta hos oss.

Om du har några frågor angående projektet – kontakta vår miljösamordnare Torbjörn Sahlman