Dags rusta båten

Nu  börja vi rusta båten för sommarens äventyr.
Eftersom NBK nu i och med GC-vägen kommer in i ett nytt sammanhang vill vi i styrelsen påminna om vad som gäller och det är samtliga medlemmars ansvar att vi följer de bestämmelser som gäller.
Miljö i enlighet med NBK´s bestämmelser.
NBK:s verksamhet faller inom ramen för miljöfarlig verksamhet och det är därför av största vikt att medlemmarna och deras gäster följer gällande regler och visar ansvar för miljön. Vid rustning, renovering och konservering av båtar/motorer används de medel/färger som är godkända och mest skonsamma för miljön. Uppsamling av bearbetad färg och sliprester sker genom underliggande presenning eller sugutrustning. Avfallet deponeras enligt anvisningar i NBK:s avfallshanteringsplan.

Detta innebär att oljor,glykol eller andra miljöfarliga vätskor INTE under några omständigheter får släppas ut på hamnplan eller i vattnet, utan skall samlas upp och deponeras i vår miljöstation eller annan återvinningsstation.
Sliprester samlar du lämpligen i en grovdammsugare kopplad till slipmaskinen. Skraprester samlas på skyddsplast eller fiberduk  på marken. Resterna lämnar du i första hand på hamnens miljöstation.
NBK har köpt in ett antal fiberdukar – du kan köa av klubben kostar 70 kr/st (5×3 m) . Säg till någon i styrelsen – betalning via Swish. Fiberduken kan sedan deponeras tillsammans med slipresterna.
Parkering på hamnplan enligt NBK´s bestämmelse
Medlem får utnyttja parkeringsplats på hamnplanen vid besök i hamnen och under båtutflykter under perioden mellan sista sjösättningen och första torrsättningen.
Detta innebär att inga bilar parkeras innanför bommen före sjösättning.

Om du har tunga transporter får du köra in bilen för i- och urlastning. Du får inte köra bilen längs vägen, endast passera vägen.
När du kör inne på området så gäller fastbegräsning om 5 km/tim.
För medlemmar som INTE följer dessa bestämmelser hanteras dessa i enlighet med NBK´s stadgar.